Istoricul catedrei

Catedra Medicină Internă nr. 1
Şef catedră: Liliana Groppa, d.h.m., profesor universitar

      În 1962 în cadrul Facultăţii Perfecţionare a Medicilor a fost creat cursul de Medicină Internă sub egida conferenţiarului universitar Vera Mişcenco. În baza acestui curs în 1964, a fost organizată Catedra Medicină Internă nr.l FPM, care a fost dirijată până în 1987 chiar de fondatorul ei - conf. Dr. Roman Coşciug (1924-1998), discipol al profesorului N. Starostenko. Pe parcursul a peste 30 de ani, conferenţiarul R.Coşciug a fost şi preşedinte al Societăţii Republicane a Interniştilor, internistul principal al Ministerului Sănătăţii.
     În perioada 1987-1990, catedra a fost condusă de conferenţiarul, d.m. Vladimir Covnaţchi, reumatologul principal al MS.
     Din 1990 până în 1997 catedra este dirijată de profesorul universitar d.h.m. Vasile Cepoi, academician al Academiei Medicale Române. În acest timp este diversificat şi majorat esenţial numărul ciclurilor de perfecţionare a medicilor la catedră, s-au organizat cicluri specializate în deplasare. Sunt pregătite şi organizate conferinţe practico-ştiinţifice cu participarea medicilor cursanţi. S-a petrecut conferinţa jubiliară ce a consemnat cei 30 de ani de la fondarea catedrei.
     În procesul instructiv sunt introduse algoritme de diagnosticare a diferitor maladii, testarea computerizată a medicilor, se operează multiplicarea computerizată a unor instantanee sugestive de medicină internă. Catedra devine una dintre cele mai prolifice subdiviziuni universitare în aspectul lucrului editorial: sunt lansate 3 monografii (V.Cepoi), 5 elaborări metodice (A.Negară, A.Ghiţu, M.Mazur, M.Moşneaga, Iu.Ichim), colaboratorii catedrei au participat la traducerea manualului Boli interne (L.Chiaburu).
     În practica reumatologică este brevetată şi implementată metoda de ionoplasmoterapie (V.Cepoi). Au fost susţinute 3 teze de doctor în medicină.
     Din 1997 şi până în prezent în fruntea catedrei se află profesorul universitar Liliana Groppa, preşedinte a Comisiei Republicane de Atestare a Medicilor de Profil Terapeutic şi preşedinte a Societăţii Medicilor Internişti din Republica Moldova.
     Actualmente corpul didactic al catedrei reprezintă un colectiv de înaltă competenţă profesională, cu o bogată experienţă pedagogică, capabil să contribuie eficient la ameliorarea calitativă atât a procesului de instruire postuniversitară, cât şi a celui curativ. În componenţa catedrei activează 15 cadre didactice: 2 profesori universitari, 8 conferenţiari universitari şi 5 asistenţi universitari.
     Baza clinică a catedrei din momentul fondării şi până în 1978 a fost SCM nr.l cu secţiile de terapie nr.l şi 2 (120 paturi), în 1978 catedra a fost amplasată în SCR - secţiile de reumatologie şi cardiologie (120 paturi). Din 1986 catedra funcţionează în cadrul SCM "Sfânta Treime", secţiile reumatologie, cardiologie, recuperare cardiologică, endocrinologie şi nefrologie (120 paturi).
     Catedra efectuează instruirea postuniversitară a medicilor de profil terapeutic în cadrul ciclurilor de perfecţionare şi prin rezidenţiat. Ea dispune de utilajul tehnic modern pentru susţinerea procesului didactic. Colaboratorii catedrei elaborează sistematic programe pentru instruirea postuniversitară şi materiale didactice necesare acestui proces. Formele de instruire sunt cele prin cursuri, seminare, stagii clinice, vizite tematice, se practică discuţia problemelor de situaţie, a cazurilor clinice complicate şi a eventualelor erori diagnostice, pregătirea referatelor şi discutarea lor în grupe, organizarea conferinţelor clinice şi practico-ştiinţifice. Se efectuează testarea iniţială, intermediară şi finală a medicilor, multiplicarea computerizată a unor clasificări contemporane şi scheme moderne de tratament şi profilaxie.
     Colaboratorii catedrei îşi perfecţionează sistematic nivelul profesional şi pedagogic, colaborează cu instituţiile de ocrotire a sănătăţii publice în educaţia sanitară a populaţiei, participă în conducerea şi activitatea Societăţii de Medicină Internă, în Comisia Republicană de Atestare a medicilor de profil terapeutic. Catedra a participat la organizarea diferitor foruri ştiinţifice: I Congres al Interniştilor din R. Moldova (1992), I Simpozion moldo-polonez Actualităţi în terapia maladiilor reumatice (1998), I şi a II Conferinţă Naţională de Reumatologie cu participare internaţională (1999, 2001), Congresul II al Interniştilor din Republica Moldova (2007). Oaspeţi ai conferinţelor au fost: prezidentul Ligii Internaţionale a Reumatologilor profesorul J.Dequequer, prezidentul Ligii Europene a Reumatologilor, profesorul T.Vischer, secretarul ştiinţific al Ligii Europene, profesorul K.Pavelka, prezidentul Societăţii Reumatologilor din România, profesorul Şt.Şuţeanu, prezidentul Ligii reumatologilor din Republica Belarusi, profesorul N.Soroka, directorul Institutului de Reumatologie din Moscova Evghenii Nasonov şi preşedintele Ligii Reumatologilor din Federaţia Rusă Rima Balabanova.
     Din anii 80 activitatea ştiinţifică a catedrei vizează Particularităţile de diagnostic şi tratament ale maladiilor reumatice în RM. Rezultatele obţinute au fost raportate la diferite foruri republicane şi internaţionale.
     În ultimii 10 ani au fost editate peste 300 de lucrări ştiinţifice, dintre care 12 monografii, un manual „Probleme actuale în medicina internă”, 17 elaborări metodice, au fost brevetate o serie de invenţii şi inovaţii. Au fost susţinute 11 teze de doctor în medicină şi una de doctor habilitat în medicină. Se află în curs de acumulare şi analiză a materialului investigaţional alţi 5 competitori pentru titulatura de doctor în medicină.
     Pe tot parcursul activităţii sale catedra a colaborat cu alte catedre ale USMF "Nicolae Testemiţanu", cu alte instituţii din republică: Institutul de Genetică al AŞ RM, Institutul de Ftiziopulmonologie al MS, Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, cu Spitalul Clinic Republican, cu instituţii şi organizaţii internaţionale: Institutul de Reumatologie din Federaţia Rusă, Institutul de Medicină "Carol Davilla" din Bucureşti, cu Liga Europeană şi cea Internaţională de Combatere a Reumatismului.
     Colaboratorii catedrei efectuează o intensă activitate curativă la Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime", unde implementează noi metode de diagnostic şi tratament, acordă consultaţii specialiştilor de la asociaţiile medicale municipale şi raionale, contribuind astfel la optimizarea serviciului terapeutic şi cel reumatologic din republică.

Şef catedră
Profesor universitar, d.h.m. Liliana Groppa
Şef studii Lealea Chiaburu