Istoricul catedrei

Catedra Medicină Internă nr. 1
Șef catedră: Liliana Groppa, d.h.m., profesor universitar

      În 1962 în cadrul Facultății Perfecționare a Medicilor a fost creat cursul de Medicină Internă sub egida conferențiarului universitar Vera Mișcenco. În baza acestui curs în 1964, a fost organizată Catedra Medicină Internă nr.l FPM, care a fost dirijată pînă în 1987 chiar de fondatorul ei - conf. Dr. Roman Coșciug (1924-1998), discipol al profesorului N. Starostenko. Pe parcursul a peste 30 de ani, conferențiarul R.Coșciug a fost și președinte al Societății Republicane a Interniștilor, internistul principal al Ministerului Sănătății.
     În perioada 1987-1990, catedra a fost condusă de conferențiarul, d.m. Vladimir Covnațchi, reumatologul principal al MS.
     Din 1990 pînă în 1997 catedra este dirijată de profesorul universitar d.h.m. Vasile Cepoi, academician al Academiei Medicale Romîne. În acest timp este diversificat și majorat esențial numărul ciclurilor de perfecționare a medicilor la catedră, s-au organizat cicluri specializate în deplasare. Sunt pregătite și organizate conferințe practico-științifice cu participarea medicilor cursanți. S-a petrecut conferința jubiliară ce a consemnat cei 30 de ani de la fondarea catedrei.
     În procesul instructiv sunt introduse algoritme de diagnosticare a diferitor maladii, testarea computerizată a medicilor, se operează multiplicarea computerizată a unor instantanee sugestive de medicină internă. Catedra devine una dintre cele mai prolifice subdiviziuni universitare în aspectul lucrului editorial: sunt lansate 3 monografii (V.Cepoi), 5 elaborări metodice (A.Negară, A.Ghițu, M.Mazur, M.Moșneaga, Iu.Ichim), colaboratorii catedrei au participat la traducerea manualului Boli interne (L.Chiaburu).
     În practica reumatologică este brevetată și implementată metoda de ionoplasmoterapie (V.Cepoi). Au fost susținute 3 teze de doctor în medicină.
     Din 1997 și pînă în prezent în fruntea catedrei se află profesorul universitar Liliana Groppa, președinte a Comisiei Republicane de Atestare a Medicilor de Profil Terapeutic și președinte a Societății Medicilor Interniști din Republica Moldova.
     Actualmente corpul didactic al catedrei reprezintă un colectiv de înaltă competență profesională, cu o bogată experiență pedagogică, capabil să contribuie eficient la ameliorarea calitativă atît a procesului de instruire postuniversitară, cît și a celui curativ. În componența catedrei activează 15 cadre didactice: 2 profesori universitari, 8 conferențiari universitari și 5 asistenți universitari.
     Baza clinică a catedrei din momentul fondării și pînă în 1978 a fost SCM nr.l cu secțiile de terapie nr.l și 2 (120 paturi), în 1978 catedra a fost amplasată în SCR - secțiile de reumatologie și cardiologie (120 paturi). Din 1986 catedra funcționează în cadrul SCM "Sfînta Treime", secțiile reumatologie, cardiologie, recuperare cardiologică, endocrinologie și nefrologie (120 paturi).
     Catedra efectuează instruirea postuniversitară a medicilor de profil terapeutic în cadrul ciclurilor de perfecționare și prin rezidențiat. Ea dispune de utilajul tehnic modern pentru susținerea procesului didactic. Colaboratorii catedrei elaborează sistematic programe pentru instruirea postuniversitară și materiale didactice necesare acestui proces. Formele de instruire sunt cele prin cursuri, seminare, stagii clinice, vizite tematice, se practică discuția problemelor de situație, a cazurilor clinice complicate și a eventualelor erori diagnostice, pregătirea referatelor și discutarea lor în grupe, organizarea conferințelor clinice și practico-științifice. Se efectuează testarea inițială, intermediară și finală a medicilor, multiplicarea computerizată a unor clasificări contemporane și scheme moderne de tratament și profilaxie.
     Colaboratorii catedrei își perfecționează sistematic nivelul profesional și pedagogic, colaborează cu instituțiile de ocrotire a sănătății publice în educația sanitară a populației, participă în conducerea și activitatea Societății de Medicină Internă, în Comisia Republicană de Atestare a medicilor de profil terapeutic. Catedra a participat la organizarea diferitor foruri științifice: I Congres al Interniștilor din R. Moldova (1992), I Simpozion moldo-polonez Actualități în terapia maladiilor reumatice (1998), I și a II Conferință Națională de Reumatologie cu participare internațională (1999, 2001), Congresul II al Interniștilor din Republica Moldova (2007). Oaspeți ai conferințelor au fost: prezidentul Ligii Internaționale a Reumatologilor profesorul J.Dequequer, prezidentul Ligii Europene a Reumatologilor, profesorul T.Vischer, secretarul științific al Ligii Europene, profesorul K.Pavelka, prezidentul Societății Reumatologilor din Romînia, profesorul Șt.Șuțeanu, prezidentul Ligii reumatologilor din Republica Belarusi, profesorul N.Soroka, directorul Institutului de Reumatologie din Moscova Evghenii Nasonov și președintele Ligii Reumatologilor din Federația Rusă Rima Balabanova.
     Din anii 80 activitatea științifică a catedrei vizează Particularitățile de diagnostic și tratament ale maladiilor reumatice în RM. Rezultatele obținute au fost raportate la diferite foruri republicane și internaționale.
     În ultimii 10 ani au fost editate peste 300 de lucrări științifice, dintre care 12 monografii, un manual "Probleme actuale în medicina internă", 17 elaborări metodice, au fost brevetate o serie de invenții și inovații. Au fost susținute 11 teze de doctor în medicină și una de doctor habilitat în medicină. Se află în curs de acumulare și analiză a materialului investigațional alți 5 competitori pentru titulatura de doctor în medicină.
     Pe tot parcursul activității sale catedra a colaborat cu alte catedre ale USMF "Nicolae Testemițanu", cu alte instituții din republică: Institutul de Genetică al AȘ RM, Institutul de Ftiziopulmonologie al MS, Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, cu Spitalul Clinic Republican, cu instituții și organizații internaționale: Institutul de Reumatologie din Federația Rusă, Institutul de Medicină "Carol Davilla" din București, cu Liga Europeană și cea Internațională de Combatere a Reumatismului.
     Colaboratorii catedrei efectuează o intensă activitate curativă la Spitalul Clinic Municipal "Sfînta Treime", unde implementează noi metode de diagnostic și tratament, acordă consultații specialiștilor de la asociațiile medicale municipale și raionale, contribuind astfel la optimizarea serviciului terapeutic și cel reumatologic din republică.

Șef catedră
Profesor universitar, d.h.m. Liliana Groppa
Șef studii Lealea Chiaburu